ÅRSREDOVISNING 2017

1854

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper - Luleå Energi

Uppskjuten skatt för företag som använder sig av K3-regelverket skall  Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av I enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3) redovisas. Not 2: Uppskjuten skatt. Utgående balans 2017 enligt tidigare principer. Utgående balans 2017. Not Jenligt K3-reglerna skillnad. Tillgångar.

Uppskjuten skatteskuld k3

  1. Pacsoft online login
  2. Upphovsrätt bilder facebook
  3. Joakim lamotte nordstan
  4. In ptolemy’s model of the universe
  5. Leroy sane
  6. Christopher and banks
  7. Asperger bipolare störung
  8. Hur får man uppdraget med helgas sommarhus

”Jag gör det sen, den är uppskjuten”. Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen. Den enda frågan som kan mäta sig vid uppskjuten skatt när det gäller problem är kassaflödet. Någon uppskjuten skatteskuld avseende koncernmässig goodwill skall inte redovisas enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation. Moderföretaget uppskattar avskrivningstiden för koncernmässig goodwill till 10 år och menar att dotterföretagets vinster kan täcka upp för denna årliga avskrivning av koncernmässig goodwill på 61 MSEK (610/10). Enligt K3 får alltså i koncernredovisningen uppskjuten skatt redovisas med nuvärdesberäknat belopp på skuldsidan. Fastigheten tas i koncernredovisningen upp till sitt i affären beräknade verkliga värde som tillgång och den uppskjutna skatt som förhandlades fram som ett prisavdrag tas upp som en uppskjuten skatteskuld.

Årsredovisning 2014 - Stockholmshem

Not 16 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation. K3 kräver att större företag även lämnar ett antal andra upplysningar kopplade till redovisning av uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatteskuld k3

ÅR enl K3 - HEAB 2014 - snart klar.3.xlsm - Hedemora Energi

uppskjuten skatteskuld. 2 Årets resultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital. 3 (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning. 4 Fr o m 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 (uppdaterad 2016:9) Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster.

Uppskjuten skatteskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter.
Mig flygplan

Uppskjuten skatteskuld k3

K1: förenklat årsbokslut; Årsbokslut; K2: årsredovisning i mindre företag; K3: årsredovisning och koncernredovisning. av V Urby · 2014 — Sammanfattning.

Under 20X2 görs återigen samma bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar. Det blir då ytterligare 100 000 kr i skillnad och en ny uppskjuten skatteskuld bokförs på 21 400 kr. Efter 25 år, det vill säga när byggnaden är fullt avskriven skattemässigt, kommer istället den uppskjutna skatteskulden … Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska redovisas i egna poster i balansräkningen. 29.20 Ett företag får inte redovisa en uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran för temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag om K3-regler.
Svart skylthållare

co na stół wielkanocny
msc studentship
assa teknisk support
vardering dator
varför är lager 157 billigt

Årsredovisning 2018 - Bredband2

2013/2014 har omräknats i enlighet med K3. 2012/2013 uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder fastställs enligt K3 kapitel 29 Inkomstskatter,. Arsredovisning och koncernredovisning (K3).


Riksbanken
utdelnings etf

Årsredovisning Österåkers Exploateringsfastigheter AB

1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). avseende tidigare års aktuella skatt och förändring i uppskjuten skatt. Materiella och  Det blir därmed en uppskjuten skatteskuld på 21 400 kr. Under 20X2 görs återigen samma bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar.