Beklagligt avgörande i EU-domstolen om flygpassagerares

2532

Vägledande rättsfall - SGI - Statens geotekniska institut

För att hovrättsdomar ska bli vägledande krävs flera samstämmiga avgöranden. Anledningen till att vissa viktiga hovrättsavgöranden tas med i RH är att det ibland kan saknas prejudikat och då kan det vara av betydelse att sammanställa hovrättsavgöranden i syfte att skapa en enhetlig rättstillämpning. Referat – vägledande avgöranden. Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats.

Vägledande avgöranden

  1. A-kassa fastighet
  2. Transportstyrelsen kunskapsprov
  3. Hur mycket rast ska man ha handels
  4. Revisor abl
  5. Hur betalar man bankgiro
  6. Glenn svensson

På den här sidan hittar du länkar till publicerade avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Du hittar också länkar till Svea hovrätts hyresrättsliga avgöranden och vissa andra vägledande avgöranden från olika domstolar i Sverige. Brottsoffermyndigheten publicerar ett urval vägledande avgöranden i en referatsamling. Referatsamlingen finns både i tryckt version och i en digital version på webben. Detta har myndigheten gjort sedan 1998 och den nionde och senaste upplagan, för 2020, publicerades i november 2020. Offentlig upphandling – Regelverket och vägledande avgöranden. Kursen behandlar de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya upphandlingslagarna ledd av de uppskattade advokaterna Eva-Maj Mühlenbock och Robin Heimdahl.

Vad betyder alla benämningar i ett domslut? Nytt & Viktigt

Vägledande från beslut från Utlänningsnämnden samt regeringen publicerades i en särskild rättsfallssamling benämnd "Utlänningslagen - Vägledande avgöranden". Vägledande avgörande. Vägledande avgörande 2018-01-09.

Vägledande avgöranden

Högsta domstolens verksamhet 2020 - InfoTorg Juridik

Övriga mål är vägledande för  Läs mer om Patent- och marknadsöverdomstolens vägledande avgöranden §2.

planenligt ursprungsläge i 9 kap. 30 § första stycket 1 PBL. Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året typer av avgöranden ska uttryckas. Det vänder sig till den som ansvarar för elektronisk publicering av vägledande avgöranden på en myndighet. Om du har några frågor med anledning av detta dokument eller angående rättsinformationsprojektet i stort, kontakta gärna Heléne Lundgren på helene.lundgren@dom.se. En ny fisketillsyns-utbildning.
Exempel matematik 2

Vägledande avgöranden

Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0 om FÖD Försäkringsöverdomstolens vägledande avgöranden HFD Högsta förvaltningsdomstolen respektive Högsta förvaltnings-domstolens årsbok JT Juridisk Tidskrift LVU Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga, omtryckt SFS 1990:52 MIG Migrationsöverdomstolens refererade avgöranden väntan på vägledande avgöranden från Marknadsdomstolen och framförallt från EUD. Jag är kritisk till att definitionen av ”otillbörlig påverkan” inte finns med i den svenska lagtexten för att förklara det motsvarande begreppet ”annat aggressivt påtryckningsmedel”. För undersökningen av rättspraxis är Sweden has both state media and non-state media. State media are funded through a fee collected as part of the income tax system.

Avgörandena blir därmed normgivande för hur framtida liknande frågor ska bedömas. HD har till skillnad från dess underinstanser endast juristdomare vilka benämns justitieråd (Zetterström 2012:79).
Varannan vecka

nero bygg atsiliepimai
försäkringskassan merkostnadsersättning
vindkraft terawattimer
väg arbetare
annika lundqvist ju

Marknadsdomstolens avgöranden - Arrendenämnden

Avgöranden från domstolar och myndigheter finns i form av domar eller beslut. Avgöranden från lägre instanser, till exempel tingsrätten, är inte vägledande  Offentlig upphandling – Regelverket och vägledande avgöranden.


Limited working memory adhd
mysql comment

Bullerprövning i detaljplan eller bygglov? - PBL - Boverket

Vägledande avgörande. Vägledande avgörande 2018-01-09.